Karosa C734 - CVA 11-77
Ukázka vzhledu autobusu...