Karosa LC735 - 4U6 4717
Ukázka vzhledu autobusu...